อย่างไรจึงจะได้รับความคุ้มครองในกรณีสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ

ผู้ประสบภัยจากรถที่ต้องสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร ที่จะได้รับจำนวนเงินความคุ้มครอง 80,000 บาท ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
1.ตาบอด 
2.หูหนวก 
3.เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด 
4.สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ 
5.เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด 
6.จิตพิการอย่างติดตัว 

7.ทุพพลภาพอย่างถาวร 

ค้นหาบทความ