ข้อยกเว้นที่ประกันภัยรถยนต์ไม่คุ้มครอง

การใช้รถที่ประกันภัยไม่คุ้มครอง

การใช้รถนอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฏหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด
การใช้รถในการแข่งขันความเร็ว

การใช้ในกรณีอื่น ๆ ที่ประกันไม่คุ้มครอง
๑. การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงกัน
๒. การใช้รถยนต์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใในตารางตอนที่เริ่มต้นทำประกันภัย ในขณะเกิดอุบัติเหตุ
๓.การขับรถโดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ mg%
๔.การ ขับรถโดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ  หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฏหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่ รถยนต์
  การใช้รถที่ตามข้อ ๑,๒,๓ และ ๔ ที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครองถึงนั้น จะไม่นำมาใช้ในกรณีที่ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ความประมาทของคนขับรถยนต์คันที่ทำประกันตามกรมธรรม์
 แต่ในกรณี ที่ทำประกันประเภทระบุชื่อคนขับ ข้อยกเว้นไม่ได้คุ้มครองตามข้อ ๔ จะไม่นำมาใช้บังคับ หากคนขับรถในขณะเกิดความเสียหาย เป็นคนขับขี่ที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์

ค้นหาบทความ