ทำไมต้องระบุตัวผู้ขับขี่ลงในกรมธรรม์?

ท่าน ทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันนี้เราสามารถทำประกันภัยแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ ซึ่งเราสามารถชื้อประกันภัยโดยระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ทั้งการซื้อประกันภัย ประเภทที่ ๑ ,๒ และ ๓ ครับ  ซึ่งหากเราต้องการหรือประสงค์จะซื้อประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ในการ คำนวณค่าเบี้ยประกันภัย จะนำอายุของคนขับมาเป็นองค์ประกอบในการคำนวณค่าเบี้ยด้วย ซึ่งเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุจะคุ้มครองเฉพาะเมื่อผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อกระทำ เท่านั้น
   หากในกรณีที่มีบุคคลอื่น เช่น ภรรยา บุตร ญาติ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้ระบุชื่อเป็นผู้ขับขี่ในกรมธรรม์  นำรถคันที่ซื้อประกันภัยโดยระบุตัวผู้ขับขี่ไปเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ผู้อื่นได้รับความคุ้มครองด้วย แต่ผู้ทำประกันหรือเจ้าของรถคันนั้นก็ต้องร่วมรับผิดในค่าเสียหายที่เกิด ขึ้นจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วย
 การทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่นี้เหมาะสมกับรถที่ไม่ได้ใช้หลายคน  การประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่จะทำได้เฉพาะ
     ๑ . รถยนต์ส่วนบุคคล
     ๒.  รถจักรยายนส่วนบุคคล
     ๓. รถดดยสารส่วนบุคคล
 ซึ่งสามารถที่จะระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน ๒ คน ครับ
 ข้อ ดี ของการเลือกทำประกันภัยโดยระบุชื่อผู้ขับขี่ อยู่ที่การได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ที่ระบุ ชื่อไว้ ดังต่อไปนี้

อายุ ๑๘-๒๔ ปี ระบุชื่อ ๑-๒ คน ลดเบี้ย ๕%
อายุ ๒๕-๓๕ ปี ระบุชื่อ ๑-๒ คน ลดเบี้ย ๑๐%
อายุ ๓๕-๕๐ ปี ระบุชื่อ ๑-๒ คน ลดเบี้ย ๒๐%
อายุ ๕๐ปีขึ้นไป ระบุชื่อ ๑-๒ คน ลดเบี้ย ๑๕ %

ค้นหาบทความ