การใช้รถที่ประกันภัยไม่คุ้มครอง

การใช้รถนอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฏหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด
การใช้รถในการแข่งขันความเร็ว

ค้นหาบทความ