ประภันภัยภาคบังคับคุ้มครองอย่างไรบ้าง?

ท่าน ที่ได้ติดตามบทความ เรื่องความรู้ประกันที่ทนายได้นำขึ้นบนเวบไซต์แล้ว ทุกท่านคงจะรู้และเข้าใจรายละเอียดของประกันภาคบังคับแล้วคืออะไร ในคราวนี้ทนายจะทำความเข้าใจให้ท่านได้ทราบเนื้อหาของความคุ้มครองว่า ประกันภัยภาคบังคับ กฏหมายได้กำหนดให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง ดังที่ทนายจะให้รายละเอียดต่อไปนี้

   ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คือประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ

*  ผู้ขับขี่รถ ผู้โดยสารรถ
*  ผู้ที่กำลังขึ้นลงรถจากรถ หรืออยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ
*  คนเดินเท้า คนข้ามถนน
*  คนที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน และประสบอุบัติเหตุเนื่องจากรถ

 ต่อ ไปทนายจะได้กล่าถึงเรื่องที่เมื่อผู้ประสบภัยได้รับภัยจากรถแล้วจะได้รับค่า สินไหมทดแทนอย่างไรบ้าง ? ซึ่งตาม พ.ร.บ.ได้กำหนดให้ผู้เสียหายได้  ค่าเสียหายคุ้มครองตาม พ.ร.บ. โดย บริษัทประกันภัยจะต้อง จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จะจ่ายแก่ผู้ประสบภัยภายใน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ โดยผู้เสียหายต้องนำเอกสารบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเอกสารใบ เสร็จค่ารักษาพยาบาล

     ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จะแยกจ่ายเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้.

    ขั้นแรก  จะจ่ายให้เป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท/คน
     ค่าปลงศพ 15,000 บาท/คน ก่อน

ขั้นที่สอง  จะจ่ายเมื่อมีสรุปผลคดี หรือมีคำพิพากษาของศาล  ระบุว่าผู้ขับขี่รถคันที่ประกันภัยกับบริษัทฯ
     เป็นผู้ขับขี่รถโดยประมาทฯแล้วเท่านั้น บริษัทฯจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
     ในส่วนที่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นได้ โดย หากบาดเจ็บไม่สาหัส พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
     จะสรุปผลคดีว่าใครขับขี่รถโดยประมาทฯ ผู้ขับขี่รถประกันต้องยอมรับสารภาพ
      และลงชื่อเป็นผู้ต้องหา แล้วเท่านั้น จึงจะจ่ายได้ หากบาดเจ็บสาหัสหรือตาย ต้องส่งฟ้องศาล
       ต้องพิพากษาว่าขับขี่รถโดยประมาทฯ และผู้ขับขี่รถประกัน ยอมรับสารภาพแล้ว  หรือผู้ขับขี่รถประกัน ขับขี่รถโดยประมาทฯ มีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากผู้ขับขี่เสียชีวิตคดีอาญา  เป็นอันระงับแล้วเท่า นั้น จึงจะจ่ายได้
   โดย..ทนายรถ

ค้นหาบทความ