ประกันรถยนต์ประเภท 2 คืออะไร

คราว ก่อนหน้านี้ทนายได้อธิบายถึงประกันภัยชั้น ๑ ไปแล้วว่ากรมธรรม์ดังกลาวคุ้มครองอะไรบ้าง? ทนยเข้าใจว่าทุกท่านคงวจะทราบเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ ครั้งนี้ทนายจะได้อธิบายถึงเรื่องความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยประเภท ๒ บ้างครับว่า คุ้มครองถึงเรื่องอะไรบ้างแค่ไหนเพียงใด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ

๑. ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury : TPBI) หมายถึง ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอกและความรับผิดต่อความบาด เจ็บหรือมรณะของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 100,000 บาทต่อหนึ่งคน และ 10,000,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง ทั้งนี้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองตาม กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 
 ๒. ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage : TPPD) หมายถึง ความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 200,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง
 
 
 ๓. ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft : F&T) หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัยที่ถูกไฟไหม้และการสูญหาย รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 50,000 บาท (รถจักรยานยนต์ 5,000 บาท)

    จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสามารถเพิ่มให้สูงกว่าพื้นฐานได้ โดยเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองตามที่ได้ระบุไว้ในพิกัดอัตราเบี้ย ประกันภัยรถยนต์

ข้อมูลจาก บจม.เทเวศน์ประกันภัย

ค้นหาบทความ