ประกันรถยนต์ประเภท 1 คืออะไร

 

เราๆ ท่านเมื่อไปซื้อรถคันใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือไม่ก็ตาม เราจะถูกบังคับให้ต้องซื้อกรมธรรม์ประเภท ๑ แต่ตามประสบการณ์ของทนายไม่เคยมีผู้ใดได้อธิบายให้ฟ้งว่าประกันประเภท๑ คุ้มครองอะไรบ้าง มีแต่ให้เลือกว่าจะซื้อประกันภัยจากบริษัทใด มีให้เลือกหลาย ๆ บริษัทฯแตกต่างกันที่ราคา ในวันนี้ทนายเลยได้นำเอาความคุ้มครองของกรมธรรม์ประเภท ๑ มาให้ท่านทำความเข้าใจกันนะครับ ดังความคุ้มครองที่จะกล่าวต่อไปนี้

1. ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury : TPBI) หมายถึง ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอกและความรับผิดต่อความบาด เจ็บหรือมรณะของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 100,000 บาทต่อหนึ่งคน และ 10,000,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง ทั้งนี้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองตาม กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 
 2. ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage : TPPD) หมายถึง ความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 200,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง
 
 3. ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage : OD) หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยรวมถึงอุปกรณ์และส่วน ควบ โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 50,000 บาท (รถจักรยานยนต์ 5,000 บาท) ทั้งนี้การรับประกันภัยตัวรถยนต์ไม่ควรรับประกันภัยในจำนวนเงินจำกัดความรับ ผิดต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ ในวันเริ่มการประกันภัย เว้นแต่รถยนต์ที่ไม่มีการเสียภาษีขาเข้า
 
 4. ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft : F&T) หมายถึง ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัยที่ถูกไฟไหม้และการสูญหาย รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 50,000 บาท (รถจักรยานยนต์ 5,000 บาท)
 จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสามารถเพิ่มให้สูง กว่าพื้นฐานได้ โดยเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองตามที่ได้ระบุไว้ในพิกัดอัตราเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการประกันตัวผู้ขับขี่

 ข้อมูลจาก บจม.เทเวศน์ประกันภัย

ค้นหาบทความ