ต่อเติมรถปิกอัพ ต้องแจ้งขนส่ง

รถกระบะบรรทุก (ปิกอัพ) บางคันได้ไปติดตั้งโครงหลังคา เสริมรั้วกระบะข้าง ดัดแปลงกระบะเป็นรถตู้บรรทุก หรือต่อเติมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยไม่ทราบว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมาย และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาดัดแปลงสภาพรถ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง กรมการขนส่งทางบก ขอแจ้งให้เจ้าของรถทราบว่า การแก้ไข หรือดัดแปลงสภาพรถโดยมิได้แจ้งต่อนายทะเบียน เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานดัดแปลงสภาพรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
การต่อเติม หรือแก้ไขดัดแปลงสภาพรถนั้น นอกจากจะต้องแจ้งแก้ไขลักษณะรถต่อนายทะเบียนแล้ว เจ้าของรถจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนนด้วย จึงขอให้เจ้าของรถกระบะบรรทุก (ปิกอัพ) ที่นำรถไปต่อเติม หรือดัดแปลงสภาพ รีบมาติดต่อดำเนินการยังสำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้โดยเร็ว หากรถที่นำไปต่อเติม หรือแก้ไขดัดแปลงมีสภาพไม่ถูกต้องตามระเบียบ จะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป โดยให้นำหลักฐาน ได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานการได้มาของอุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย
สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถ หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกบางอย่าง เช่น โรลบาร์ แร็คหลังคา สปอยเลอร์ แม็กไลเนอร์ หรือบันไดเสริมด้านล่างข้างห้องโดยสาร เจ้าของรถสามารถติดตั้งได้โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงสภาพรถ และไม่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน แต่จะต้องติดตั้งให้มีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นด้วย ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือเจ้าของรถปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย

ค้นหาบทความ