การพิจารณาอุบัติเหตุจากรถยนต์ตอนที่ 1

 
    ต้อง ขออภัย และขอบคุณ Web “ทนายรถยนต์” ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอโอกาสเสนอ เรื่องประกันภัย เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนจักได้รู้สิทธิประโยชน์อันควรได้ตามสัญญาประกันภัย ไม่ต้องถูกเจ้าหน้าทีบริษัทประกันภัยเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไป จะขอและหาโอกาสเสนอเป็นประจำนะครับ การประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เจ้าของรถทุกคันถูกบังคับให้ต้องทำประกันภัยมาหลายปีรถชนกันที่ยังไม่รู้ว่า เป็นกรณีใดที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้ใครอย่างไร ติดตาม “เสียงคนอีสาน” นี้เป็นประจำแล้วจะรู้เรื่องประกันภัย ไม่ให้บริษัททุนประกันภัยเอาเปรียบได้ครั้งนี้จะแนะนำอุบัติเหตุจากรถหาเกิด จากกรณี... 
    รถชนกัน บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถไว้แต่ละคันต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น กรมธรรม์ที่คุ้มครองตั้งแต่ 1 เม.ย.46 ค่ารักษาตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท เสียชีวิต 35,000 บาทให้แก่ผู้ประสบภัยที่อยู่ในรถคันที่บริษัทรับประกันภัยไว้ทุกคนโดยไม่ ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับแต่ได้รับคำขอหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ ซึ่งดุจดังสัญญาประกันภัยมี 19 ข้อ 
    รถชน/ล้มเองคว่ำเองบริษัทประกันภัยที่รับประกันรถคันที่ชนคน หรือล้ม/คว่ำเองนั้น ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับคนที่ถูกชน และคนที่อยู่ในรถที่ชนหรือล้มคว่ำเอง โดยยังไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดเช่นกัน กรณีเสียชีวิตผู้โดยสารรถที่มีประกันภัยต่อมีประกันภัยด้วยกันชนกัน บริษัทที่รับประกันภัยรถแต่ละคันจะต้องจ่าย 100,000 บาท ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยเลยเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะไล่เบี้ยบริษัทประกัน ภัยรถคู่กรณีเอง เมื่อพิสูจน์ความรับผิดกันแล้วตามข้อ 2 กรมธรรม์ ส่วนผู้ขับขี่เมื่อพิสูจน์ถูก-ผิดแล้ว ผู้ขับขี่ฝ่ายถูกจะได้รับค่าเสียหายส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นบริษัทรถคู่ กรณีฝ่ายผิด ผู้ขับขี่รถฝ่ายผิดจะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นตามข้อ 2.3 กรมธรรม์ 
    การวินิจฉัยถูก-ผิด คู่กรณีฝ่ายใดยอมรับผิดให้ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายผิด หากคู่กรณีตกลงกันไม่ได้ให้ถือความเห็นของพนักงานสอบสวน อัยการ หรือคำพิพากษาศาลแล้วแต่กรณี ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ข้อ 3 
    ผู้ขับขี่รถล้ม/คว่ำเอง จะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น ตามหลักการเดียวกันกับผู้ขับขี่รถฝ่ายผิดผู้ประสบภัยที่เป็นผู้โดยสารบริษัท จะต้องจ่ายเต็มความคุ้มครองสูงสุดบาดเจ็บตามที่รักษาจริงไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน และเสียชีวิต 80,000 บาทหรือ 100,000 บาทต่อคน ตามอายุการเริ่มต้นความคุ้มครองที่กล่าวข้างต้น 
    หากเหตุเกิดจากรถที่ไม่ทำประกันภัย เจ้าของรถต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถคันนั้นทุกคน เจ้าของรถไม่จ่ายขอรับได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด เจ้าของรถต้องคืนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนทดแทน พร้อมเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบของเงินที่จ่ายจากกองทุน เจ้าของรถจะถูกปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และผู้ใช้รถ (ผู้ขับขี่) ต้องถูกปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเช่นกัน 
    ครั้งหน้าจะหาตัวอย่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้น และการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนของรัฐมาแนะนำ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัย จะติดตามให้ถึงบริษัทประกันภัยทุกบริษัท จริงๆๆ 
 

โดย คุณพงษ์ศักดิ์ ธงแดง 

ค้นหาบทความ