สัญญาเช่าซื้อควรจะต้องมีรายละเอียดใดบ้าง

ตามประกาศ เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 สัญญาเช่าซื้อรถจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ระบุไว้ในสัญญา

        รายละเอียดเกี่ยวกับรถและสภาพรถ หากเป็นรถมือสอง ต้องมีหน่วยบอกระยะทางที่ได้ใช้ไปแล้ว
        รายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ระบุว่าเมื่อผู้เช่าจ่ายเงินครบตามสัญญาแล้ว
        ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถให้เป็นชื่อของผู้เช่าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารประกอบการจดทะเบียนจากผู้เช่าครบถ้วน
        รายละเอียดเกี่ยวกับการยึดรถเมื่อผิดนัดชำระหนี้ โดยระบุว่าหากผู้เช่าผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดติดต่อกัน และได้รับจดหมายแจ้งจากผู้ให้เช่าว่าผิดนัดชำระหนี้ และทวงถามให้ชำระหนี้ภายใน 30 วันนับจากวันที่
        ได้รับหนังสือแจ้ง แต่ผู้เช่ายังไม่ไปจ่ายเงินภายใน 30 วันตามที่กำหนด ผู้ให้เช่าสามารถยึดรถได้
        รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าและขายรถให้กับคนอื่น โดยระบุว่า ผู้ให้เช่าต้องมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้สิทธิ์ผู้เช่าซื้อรถตามจำนวนเงินที่ค้างจ่าย
        รายละเอียดเกี่ยวกับการขายเกินมูลค่าหนี้ที่เหลืออยู่ โดยระบุว่า หากผู้ให้เช่าขายรถ (โดยการประมูล หรือขายทอดตลาด) และได้เงินมากกว่าหนี้ที่ค้างชำระ ผู้ให้เช่าจะต้องคืนเงินส่วนเกินให้กับผู้เช่า แต่ถ้าหากขายแล้วได้ราคาน้อยกว่าหนี้ค้างชำระ ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
        รายละเอียดเกี่ยวกับการทวงหนี้ ที่ระบุว่าผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทวงหนี้ทั้งหมดตามที่ผู้ให้เช่าได้จ่ายไปตามจริง
        รายละเอียดการติดต่อระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ที่ระบุว่า ถ้าผู้ให้เช่าต้องการติดต่อกับผู้เช่า จะต้องทำเป็นหนังสือ และส่งทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนตอบรับ
        รายละเอียดเกี่ยวกับการปิดบัญชีก่อนกำหนด ที่ระบุว่า ถ้าผู้เช่าต้องการชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดเพื่อปิดบัญชี ผู้ให้เช่าต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่าย

     ยกตัวอย่างเช่น ยอดเงินกู้ซื้อรถยนต์ 240,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ผู้กู้ตกลงผ่อนจ่ายเดือนละ 10,600 บาท  (แบ่งเป็นเงินต้น 10,000 บาท ดอกเบี้ย 600 บาท) จำนวน 24 งวด

     ต่อมา ขึ้นปีที่ 2 ผู้กู้ต้องการปิดบัญชี ซึ่งผู้กู้ได้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยไปแล้ว 12 เดือน ยังคงเหลืออีก 12 เดือนที่ยังค้างชำระ ซึ่งจะมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

     เงินต้นของงวดที่เหลือ (10,000 x 12 เดือน)                               120,000 บาท
     ดอกเบี้ยของงวดที่เหลือ (600 x 12 เดือน)                                      7,200 บาท
     หักส่วนลดแก่ผู้เช่า50%ของดอกเบี้ยงวดที่เหลือ (7200 x 50%) (3,600) บาท
     ดังนั้น คงเหลือเงินที่ต้องชำระคืน  123,600 บาท

...ก่อนใช้บริการทางสินเชื่อใด ๆ เราควรพิจารณาถึงความต้องการของเรา
รวมทั้งลักษณะเงื่อนไขของสินเชื่อแต่ละประเภทก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ...

ค้นหาบทความ