Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
กฏหมายแพ่งพาณิชย์
  มาตรา 420
  มาตรา 438
  มาตรา 449
  มาตรา 861
  มาตรา 869
  มาตรา 883
  มาตรา 887
กฏหมายจราจร
  พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.จรจาทางบก พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.ห้ามใช้โทรศัทพ์ขณะขับรถ
  พ.ร.บ.เมาแล้วขับ
กฏหมายอาญา
  มาตรา 291
  มาตรา 300
  มาตรา 390
รวมลิงค์เพื่อบ้าน
  ทนายป๊อดทนายแรงงาน
  ทนายความคดีอาญา
  ทนายดีดีดอทคอม
  ทนายคดีที่ดิน
ตรวจวัดตาบอดสี
  แบบทดสอบตาบอดสี
แบบทดสอบการใช้รถยนต์อย่างปลอดภัย
  แบบทดสอบชุดที่ 1
  แบบทดสอบชุดที่ 2
ตารางคำนวณค่าสินไหมทดแทน
  กดเพื่อคำนวนค่าสินไหมทดแทนตามพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ

ความคุ้มครองของประกันภันรถยนต์มีอะไรบ้าง?

 ความคุ้มครองต่างๆ สำหรับประกันภัยรถยนต์

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

บริษัท ผู้รับประกันภัยจะเข้ารับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก หากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกนั้น ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งความคุ้มครองในส่วนนี้จะแบ่งเป็น

1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

ซึ่ง จะคุ้มครองความรับผิดต่อความบาดเจ็บ มรณะ โดยบุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ จะรวมทั้งบุคคลที่อยู่ภายนอกรถยนต์คันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่โดยสารอยู่ในหรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยจะคุ้มครองเฉพาะจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดตาม กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) ยกเว้น ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจ้างในขณะปฏิบัติงานของผู้ขับขี่

1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

บริษัท ประกันภัยจะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกตาม ความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ยกเว้น เป็นทรัพย์สินของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้ขับขี่

2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์

ความ คุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในระยะเวลาเอาประกันภัย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์

2.2 ความเสียหายส่วนแรก

เงื่อนไข ของผู้เอาประกันภัยจะเข้าร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจำนวนเงิน ที่ระบุในกรมธรรม์ สำหรับกรณีที่รถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหาย

2.3 รถยนต์สูญหายไฟไหม้

การ สูญหายจะรวมถึงการสูญหายทั้งคัน สูญหายบางส่วน สูญหายจากการลักทรัพย์ของลูกจ้าง หรือบุคคลใดเป็นผู้ลักทรัพย์ก็ตาม การเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้ด้วยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม

3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (อนุสัญญา)

3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล

คุ้ม ครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์คันเอาประกัน ภัย หากความบาดเจ็บที่ได้รับเป็นผลให้บุคคลนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

3.2 ค่ารักษาพยาบาล

คุ้ม ครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของบุคคลที่อยู่ในรถยนต์คันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บเป็นผลให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าโรงพยาบาล ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่

กรณี ที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย นำรถยนต์คันเอาประกันภัยไปใช้และเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นผลให้ถูกควบคุมตัวไว้ในคดีอาญา ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงาน อัยการ หรือศาล (จนถึงศาลฎีกา) โดยบริษัทต้องทำการประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่โดยไม่ชักช้า ในวงเงินไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

4. ส่วนลดระบุอายุผู้ขับขี่

เป็น การคุ้มครองความรับผิดหรือความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันกันภัย ในกรณีที่บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้ขับขี่ (กรณีถ้าไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าร่วมรับผิดต่อความเสียหาย) เฉพาะรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 4 ระดับอายุ คือ

·        ช่วงอายุ 18 – 24 ปี ส่วนลด 5%

·        ช่วงอายุ 25 – 35 ปี ส่วนลด 10%

·        ช่วงอายุ 36 – 50 ปี ส่วนลด 15%

·        ช่วงอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป ส่วนลด 20%

5. ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก

เป็น ข้อตกลงระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย สำหรับค่าความเสียหายส่วนแรกของทรัพย์สินบุคคลภายนอก และ/หรือความเสียหายส่วนแรกของความเสียหายต่อรถยนต์

6. ส่วนลดกลุ่ม

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยกลุ่ม 10%

7. ส่วนลดประวัติดี

ส่วนลดตามหลักเกณฑ์ส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี ซึ่งคำนวณจากประวัติปีที่ผ่านมา

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน