Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
กฏหมายแพ่งพาณิชย์
  มาตรา 420
  มาตรา 438
  มาตรา 449
  มาตรา 861
  มาตรา 869
  มาตรา 883
  มาตรา 887
กฏหมายจราจร
  พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.จรจาทางบก พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
  พ.ร.บ.ห้ามใช้โทรศัทพ์ขณะขับรถ
  พ.ร.บ.เมาแล้วขับ
กฏหมายอาญา
  มาตรา 291
  มาตรา 300
  มาตรา 390
รวมลิงค์เพื่อบ้าน
  ทนายป๊อดทนายแรงงาน
  ทนายความคดีอาญา
  ทนายดีดีดอทคอม
  ทนายคดีที่ดิน
ตรวจวัดตาบอดสี
  แบบทดสอบตาบอดสี
แบบทดสอบการใช้รถยนต์อย่างปลอดภัย
  แบบทดสอบชุดที่ 1
  แบบทดสอบชุดที่ 2
ตารางคำนวณค่าสินไหมทดแทน
  กดเพื่อคำนวนค่าสินไหมทดแทนตามพ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ

ประกันภัยรถยนต์มีกี่ชนิด

 ประเภทของประกันภัยรถยนต์

1. การประกันภัยภาคบังคับ

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ประกัน พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้ การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถแน่นอน

2. การประกันภัยภาคสมัครใจ

การประกันภัยประกันภัยรถยนต์ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกัน) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการที่เหมาะสมของผู้ ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย )

การประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • การประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ จะคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือขับขี่โดยได้รับ ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
 • การประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ จะคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลที่ระบุชื่อใน กรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ แต่ถ้าไม่ใช้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าร่วมรับผิดชอบต่อ ความเสียหายส่วนแรก ด้วย

2.1 กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 1

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

2.2 กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 2

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

2.3 กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 3

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2.4 กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 4

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

2.5 กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 5

แบบประกัน 2 พลัส (2+)

·         ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

·         ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

·         ความ รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท)

·         ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

แบบประกัน 3 พลัส (3+)

·         ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

·         ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

·         ความ รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท)

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน